gammo

kitchen & more

Обслужване на клиенти: +35-987-858-2914
Работно време: 09:00-17:00 (Понеделник-Петък)

Общи условия (ОУ)

Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") съдържат правата и задълженията на Gammo Europe Ltd. (наричано по-нататък "Доставчик на услуги") и на Потребителите - наричани заедно "Страните" - които използват услугите, предоставяни чрез неговия уебсайт http://www.gammo.bg и вашите права и задължения.

Настоящите ОУ съдържат разпоредби, приложими както за частни клиенти, които са потребители по смисъла на Гражданския кодекс, така и за клиенти, които не са потребители (бизнес потребители, компании, магазини и др.), поради което молим Потребителя да вземе предвид само разпоредбите, които са приложими за него. При подаване на поръчка и извършване на покупка за потребител се счита само физическо лице, което действа извън рамките на своята професия, самостоятелна заетост или стопанска дейност (при закупуване на продукта), което означава също, че продуктът се закупува само за лична употреба (за домашна употреба, а не за употреба в заведение за обществено хранене или друго търговско заведение или бизнес).

Ние ще предоставим на нашите клиенти, които не са потребители, правата, предвидени в приложимото законодателство, но няма да им предоставим правата, които предоставяме на нашите клиенти-потребители съгласно неотменимите правни разпоредби, уреждащи потребителските договори. Gammo Europe Ltd. си запазва правото да предприеме всички законови действия срещу клиент, който, макар да твърди, че е потребител по време на поръчката и покупката, всъщност е закупил продукт на Доставчика на услуги за търговски цели, а не за лична употреба, и който по-късно иска да претендира за потребителски права от Доставчика на услуги. Ние обслужваме нашите клиенти, които са потребители, за поръчки на продукти с максимална брутна стойност от 2500 лв.

Настоящите ОУ не се подават, сключват се само в електронна форма, не представляват писмен договор, написани са на унгарски език и не се позовават на кодекс за поведение. В случай на въпроси, свързани с работата на уеб магазина, процеса на поръчка и доставка, моля, свържете се с нас на посочените данни за контакт.

По отношение на потребителските договори, сключени между потребители от държави - членки на ЕС, които не са унгарци, моля, вземете предвид, че в съответствие със законите на ЕС ( Регламент № 593/2008 на ЕО, наричан "Рим I", и съгласно Регламент № 1215/2012 на ЕО, наричан "Брюксел I") се прилага правото на държавата членка на потребителя и тези съдилища са компетентни в случай на спор, възникнал между страните.

Настоящите ОУП е постоянно достъпен, може да бъде запазен и изтеглен (разпечатан) от следния уебсайт: https://gammo.bg/iformaciya-za-klienti/obshti-usloviya-ou 

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименованието на доставчика на услуги е Gammo Europe Kft.

Седалище на доставчика на услуги (и място на разглеждане на жалби).

Данни за контакт с доставчика на услуги, редовно използван електронен адрес за връзка с клиенти: info@gammo.eu, телефонен номер: 00-36-70-603-9099

Регистрационен номер на дружеството: 01-09-281228

Наименование на регистриращия орган: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Данъчен номер: 23925148-2-43

Телефонен номер: 06-70-603-9099

Регистрационен номер: NAIH-90313/2015.

Език на договора: българскиИме, адрес, имейл адрес на хостинг доставчикаr: AB PLUSZ Bt. (адрес: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48., регистрационен номер на компанията: 13-06-068037, данъчен номер 21586091-2-13

2. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
2.1.Въпросите, които не са уредени в настоящите ОУ, и тяхното тълкуване се уреждат от унгарското законодателство, по-специално по отношение на Закон V от 2013 г. за Гражданския кодекс ("Граждански кодекс") и Закон CVIII от 2001 г. за някои въпроси на услугите за електронна търговия и услугите на информационното общество (Elker. tv.), както и подробните правила за договорите между потребители и предприятия (Указ 45/2014 (II. 26.) и Указ 373/2021 (VI.30. ) на правителството на Унгария. Обвързващите разпоредби на съответното законодателство се прилагат спрямо страните, без да е необходимо да се правят специални уговорки.

2.2 В рамките на позволеното от закона, Доставчикът на услуги има право едностранно да променя настоящите ОУ по основателни и непредвидими причини в бъдеще. Измененията се публикуват от Доставчика на услуги на неговите уебсайтове 5 (пет) дни преди влизането им в сила, но не засягат вече сключени договори.

2.3. Доставчикът на услуги не е длъжен да сключи договор с Потребител, който, въпреки знанието на Доставчика на услуги, се обявява за потребител при подаване на поръчка. Същото важи, ако Потребителят желае да закупи продукт, специално проектиран и произведен за използване в заведения за обществено хранене - не се използва в частни домакинства - не като предприятие, а като потребител.

2.4 Доставчикът на услуги си запазва всички права върху уебсайта на уеб магазина, всяка част от него и съдържанието, показано на него, както и върху разпространението на 

3. РЕГИСТРАЦИЯ/ПОКУПКА

3.1 С даването на съгласие на уебсайта (чрез кликване върху съответното поле), след като е отворил и прочел документите, потребителят декларира, че е прочел и приел условията на настоящите ОУ и Политиката за поверителност, публикувани на уебсайта, и се съгласява с обработката на данните.

3.2. Потребителят е длъжен да предостави реалните си данни по време на покупката/регистрацията. В случай на неверни данни или данни, които могат да бъдат свързани с друго лице, предоставени по време на покупката/регистрацията, възникналият електронен договор е недействителен. Доколкото е позволено от закона, Доставчикът на услуги изключва отговорността си, ако Потребителят използва услугите му от името на друго лице, като използва данните на друго лице.

3.3.Доставчикът на услуги не носи отговорност за забавяне на доставката или други проблеми или грешки, причинени от неверни и/или неточни данни, предоставени от Потребителя.

3.4.Доставчикът на услуги не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от това, че Потребителят е забравил паролата си или ако тя стане достъпна за неоторизирани лица по причина, която е извън контрола на Доставчика на услуги.

4. НАБОР ОТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ

4.1 Посочените цени на продуктите включват всички разходи за опаковане, но не включват разходите за доставка (описани в следващите раздели). Всички цени са във валута EUR и включват ДДС, валиден за потребители, както се изисква по закон, но поради унгарските данъчни разпоредби за продажби в други държави стойността на ДДС може да се различава в случай на Клиенти, които не са потребители.

4.1.1. Прилагана ставка на ДДС за потребители: равна на ставката на държавата, в която се намира адресът на Клиента, на който се издава фактурата.

4.1.2. Прилагана ставка на ДДС за Клиенти, които не са потребители и не притежават валиден данъчен номер на ЕС: унгарска ставка на ДДС (понастоящем 27 %).

4.1.3. Прилагана ставка на ДДС за Клиенти, които не са потребители и притежават валиден данъчен номер на ЕС: Без ДДС (0%).

4.2. В уеб магазина Доставчикът на услуги показва подробно наименованието и описанието на продукта и показва снимка на продукта. Производителите постоянно подобряват своите продукти, така че изображенията, показани в продуктовите листове, са само за илюстрация и могат да се различават леко от действителния продукт (напр. бутон е на друго място, с друг цвят). Ние не носим отговорност за естетическите разлики между изображението, показано в уеб магазина, и действителния вид на продукта (тези разлики не засягат техническите параметри).

4.3.В изключително редките случаи, когато след подаването на поръчката или превеждането на покупната цена се установи, че производството на поръчания продукт е преустановено или доставката му в рамките на срока, посочен в настоящите ОУ, не е възможна по независещи от Доставчика на услуги причини, ние, разбира се, незабавно ще се свържем с Потребителя, за да обсъдим въпроса и по негова преценка ще възстановим платената сума. Ние изключваме всякаква допълнителна отговорност спрямо нашите клиенти, които не са потребители.

4.4 Ако бъде въведена промоционална цена, Доставчикът на услуги ще информира напълно Потребителите за промоцията и за нейната точна продължителност.

4.5 Ако Доставчикът на услуги, въпреки цялата дължима грижа и старание, постави неправилна цена в Уебмагазина, по-специално по отношение на очевидно неправилни, напр. Ако цената на продукта в интерфейса на Уебмагазина очевидно се различава от общоизвестната, общоприетата или приблизителната цена на продукта, или ако е "0" EUR или "1" EUR поради грешка в системата, Доставчикът на услуги не е длъжен да достави продукта на неправилната цена, дори ако системата е изпратила потвърждение на поръчката, а може да предложи правилната цена, при знанието на която Клиентът или приема правилната цена, или може да се откаже от покупката.

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОРЪЧКА

5.1. След регистрация Потребителят влиза в уеб магазина и/или може да започне да пазарува без регистрация.

5.2. Потребителят задава броя на продуктите, които да закупи.

5.3. Потребителят добавя избраните продукти в количката за пазаруване. Потребителят може да прегледа съдържанието на кошницата по всяко време, като щракне върху иконата "кошница".

5.4. Ако Потребителят желае да добави още продукти в кошницата, той/тя избира бутона "Продължи пазаруването". Ако не желае да закупи допълнителни продукти, той/тя може да провери броя на продуктите, които желае да закупи. Потребителят щраква върху иконата "изтриване - X", за да изтрие съдържанието на кошницата. За да финализира количеството, потребителят щраква върху иконата "актуализиране/актуализиране на кошницата".

5.5. Потребителят избира адреса на доставка и след това метода на доставка/плащане, който може да бъде един или повече от следните видове (в зависимост от адреса на доставка могат да се прилагат ограничения):

5.5.1 Плащане при доставка: ако поръчаният продукт се доставя чрез куриерска услуга, Потребителят има възможност да плати общата сума на поръчката на куриера в брой (или с кредитна карта) при получаването на поръчания(ите) продукт(и).

5.5.3. Авансово плащане чрез банков превод: Потребителят превежда покупната цена по банковата сметка на Доставчика на услуги, след което поръчаните продукти могат да бъдат взети или доставени.

5.5.4. Онлайн плащане с кредитна карта чрез системата BARION: интерфейсът за онлайн плащане с карта се предоставя от системата BARION. Търговецът не получава и не съхранява данните от кредитната карта. Доставчикът на услугата Barion Payment Zrt. е институция под надзора на Националната банка на Унгария, регистрационен номер H-EN-I-1064/2013.

5.6. Що се отнася до разходите за доставка, от значение е само брутното тегло на продуктите и тези разходи се изчисляват автоматично от уебсайта преди финализиране на поръчката.

5.7. За подробности относно разходите за доставка, моля, вижте съответните условия за доставка на нашия специален уебсайт: https://gammo.bg/iformaciya-za-klienti/metodi-na-plashtane

5.8. Доставката на вашите пратки ще бъде извършена от нашите доверени партньори за доставка между 8 и 17 часа. Ако не сте вкъщи през този период, препоръчително е да определите служебен адрес като адрес за доставка. Куриерската служба ще се опита да достави пратките еднократно и разходите за доставка на пратки, които не са били взети, ще бъдат начислени на клиента. Трябва да поръчате желаните продукти само ако можете да ги заплатите на куриера при получаване на пратката. В случай на върнати пратки, които не са били приети, ще начислим на клиента таксата за връщане на пратката и ще можем да изпратим пратката отново само ако тя е платена предварително.

5.9. При възникване на грешка или недостатък в продуктите или цените в уеб магазина си запазваме правото да извършваме корекции. В такъв случай ще информираме клиента за новата информация веднага след като грешката бъде установена или коригирана. След това купувачът може отново да потвърди поръчката или всяка от страните може да се откаже от договора.

 5.10. Окончателната сума, която трябва да се плати, е посочена в резюмето на поръчката и в писмото за потвърждение. Фактурата и гаранционната документация са включени в опаковката, а информацията за правото на отказ от договора без посочване на причини в рамките на 14 дни за потребители, които са потребители, е дадена по-долу в настоящите ОУ. Потребителите могат да получат достъп до настоящите ОУ и от връзката, предоставена в електронното писмо, изпратено им след покупката. Обръщаме внимание на нашите Клиенти, че е важно да пазят издадения и предоставен счетоводен касов бон (фактура), тъй като в случай на загубването му се задължаваме да го издадем отново (да предоставим копие от фактурата) само срещу административна такса: 20 BGN + ДДС (плюс разходите за доставка, ако е необходим хартиен вариант).

5.11. Пратките се доставят в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Потребителите, които са Бизнес клиенти, а също и потребители, са длъжни да проверят - без забавяне - дали качеството и количеството на доставения продукт са подходящи, поради което Клиентът е длъжен да провери пакета и неговото съдържание в момента на доставката. В случай на сериозно повредена опаковка Клиентът трябва да откаже да приеме пратката и куриерът трябва да изготви доклад (протокол), а Потребителят трябва да уведоми Доставчика на услуги за инцидента, като използва всички данни за контакт.Доставчикът на услуги няма да приема никакви последващи, недокументирани (без запис) жалби от бизнес клиенти в този контекст при никакви обстоятелства. Клиентът трябва също така да ни информира незабавно, ако куриерската фирма е отказала да вземе запис. Нашите Бизнес клиенти трябва да ни уведомят писмено за такива инциденти.

5.12. След като въведе данните, Потребителят може да кликне върху бутона "финализирай", за да изпрати поръчката си, но преди това може да провери данните още веднъж или да изпрати коментар към поръчката си, или да ни изпрати имейл с друго искане, свързано с поръчката. С натискането на бутона "Поръчай" Потребителят става задължен да плати, като за целта на уебсайта може да се види специално съобщение.

5.13. Коригиране на грешки при въвеждане на данни: по време на процеса на поръчка винаги е възможно да се прегледа или промени съдържанието на кошницата за пазаруване, ако кошницата не съдържа желаното количество, потребителят може да въведе броя на артикулите в полето за въвеждане на данни в колоната за количество и да натисне бутона "актуализиране/актуализиране на кошницата". Ако Потребителят желае да изтрие продуктите в кошницата за пазаруване, той/тя натиска бутона "X" "изтрий". По време на процеса на поръчване Потребителят винаги ще има възможност да коригира/изтрие въведените данни.

5.14. След изпращане на поръчката потребителят ще получи потвърждение по имейл. Ако това потвърждение не бъде получено от Потребителя в рамките на разумен срок, в зависимост от естеството на услугата, но не по-късно от 48 часа след изпращането на поръчката на Потребителя, Потребителят се освобождава от задължението да направи оферта или да поеме договорно задължение. Поръчката и нейното потвърждение се считат за получени от Доставчика на услуги или от Потребителя в момента, в който са предоставени на последния. Доставчикът на услуги не носи отговорност за потвърждението, ако потвърждението не е получено навреме, защото Потребителят е въвел неправилен адрес на електронна поща по време на регистрацията или защото мястото за съхранение на неговия акаунт е пълно и той не може да получи съобщението.

5.15. Потребителят признава, че потвърждението, посочено в предходната точка, е само автоматично потвърждение и не представлява договор. Договорът се сключва, когато Доставчикът на услуги уведоми Потребителя по електронна поща за приемането на поръчката, нейните подробности и очакваното й изпълнение след автоматичното потвърждение, посочено в предходната точка.

5.16. Доставчикът на услуги не се задължава да изпълни поръчка, направена от потребителя, съдържаща продукти с брутна стойност над 1250 EUR, и следователно такава поръчка няма да бъде потвърдена.

6. ОБРАБОТКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

6.1. Поръчките се обработват в рамките на работното време. Възможно е да се направи поръчка и извън времето, посочено като време за обработка на поръчките, като ако тя е направена след края на работното време, ще бъде обработена на следващия ден. Във всички случаи службата за обслужване на клиенти на Доставчика на услуги ще потвърди по електронен път кога ще може да обработи Вашата поръчка.

6.2. Освен ако не е посочено друго в електронното съобщение за потвърждение, доставчикът на услуги обикновено доставя поръчаната(ите) стока(и) в рамките на 3 седмици от потвърждението (или, в случай на стоки по поръчка, от получаването на депозита), но това не представлява договорен срок за доставка.

6.3. Ако купувачът е потребител, освен ако страните не са уговорили друго, Доставчикът на услуги е длъжен да предостави стоките на разположение на купувача (потребителя) незабавно след сключването на договора, но най-късно в рамките на шестдесет дни.

6.4. В случай на забавяне от страна на доставчика на услуги потребителят има право да определи гратисен период (допълнителен срок). Ако Доставчикът на услуги не изпълни задълженията си в рамките на гратисния период, Потребителят има право да се откаже от договора.

6.5. Ползвателят има право да се откаже от договора без предизвестие, ако: а) Доставчикът на услуги е отказал да изпълни договора; или б) договорът е трябвало да бъде изпълнен в определения срок на изпълнение, а не в друг срок, по съгласие на страните или поради разпознаваемата цел на услугата.

6.6. Ако Доставчикът на услуги не изпълни задължението си по договора, тъй като продуктът, посочен в договора, не е наличен, Доставчикът на услуги незабавно информира Потребителя за това и незабавно възстановява платената от Потребителя сума.

 6.7. Въз основа на договора за покупко-продажба Доставчикът на услуги се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещта, а Потребителят се задължава да плати покупната цена и да получи вещта. Като се има предвид, че продавачът се задължава да достави стоката на купувача, рискът от загуба или повреда преминава върху купувача, когато купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на стоката. Ако обаче купувачът е наел превозвач, рискът преминава върху купувача, когато стоките бъдат предадени на превозвача, при условие че превозвачът не е бил препоръчан от продавача.

6.8. Ако Доставчикът на услуги и Потребителят не са се договорили за времето на изпълнение, Доставчикът на услуги е длъжен да изпълни договора в срока или на датата, посочени в искането на Потребителя, или при липса на искане - най-късно в срок от шестдесет дни от получаването на поръчката от Доставчика на услуги.

6.9. Ако Доставчикът на услуги не изпълни задължението си по договора, тъй като продуктът, посочен в договора, не е наличен, той незабавно информира Потребителя за това и възстановява платената от Потребителя сума незабавно, но не по-късно от тридесет дни.

6.10. По време на изпълнението на договорите (а също и при упражняване на правото на отказ) Потребителят-клиент е длъжен също така да действа добросъвестно и да сътрудничи на Доставчика на услуги. Съответно, ако въпреки положените от Доставчика усилия, Клиентът потребител получи от куриера продукт, който е смачкан и в разкъсана опаковка в момента на доставката, той/тя следва да откаже да приеме доставката на продукта (и следва да изиска от куриерската служба да регистрира това обстоятелство) и да уведоми Доставчика.

7. ПРАВОТО НА ОТКАЗ НА КУПУВАЧА ПОТРЕБИТЕЛ

7.1. Съгласно разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Правителствено постановление 45/2014 (26.II.26.) относно подробните правила за договорите между потребители и предприятия, Потребителят може да се откаже от договора в срок от 14 дни от получаването на поръчания продукт, без да посочва причина, и да върне поръчания продукт. В такъв случай обаче разходите за връщане на продукта трябва да бъдат поети от потребителя, тъй като Доставчикът на услуги не се е задължил да поеме тези разходи.

7.2. Срокът за упражняване на правото на отказ от договора изтича 14 дни след датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, получи стоките, но потребителят може да упражни правото си на отказ от договора в периода между датата на сключване на договора и датата на доставка на стоките.

7.3. Ако Потребителят желае да упражни правото си на отказ, декларацията за намерението му да се откаже трябва да бъде изпратена на Доставчика на услуги, като се използва един от предоставените данни за контакт.

7.4. Ако потребителят желае да упражни правото си на отказ, той може да го направи писмено на един от адресите за контакт на Доставчика на услуги (като използва образеца на формуляра за отказ по-долу, писмено), по телефона или лично. В случай на писмено уведомление по пощата ще се вземе предвид датата на изпращане, а в случай на уведомление по телефона - датата на уведомяване по телефона. Ако ни уведомите писмено по пощата, ще вземем предвид датата на изпращане по пощата, а ако ни уведомите по телефона, ще вземем предвид датата на телефонното ви обаждане. В случай на уведомяване по пощата, Доставчикът на услуги ще приеме уведомлението като препоръчана поща или пратка. Потребителят може да върне поръчания продукт на Доставчика на услуги по пощата или по куриер за своя сметка или може да поиска от Доставчика на услуги да изпрати куриер, но в този случай таксата за доставка, изчислена въз основа на теглото на продукта, ще бъде 150% от цената на доставката.

7.5. Молим нашите клиенти, които са потребители, да опаковат продукта правилно и внимателно, когато го връщат за изтегляне. В случай на отказ от договора в рамките на 14 дни от закупуването на продукт с покупна цена над 500 EUR, ние молим Потребителя да направи снимка на продукта от всички страни на опаковката преди и след опаковането, показваща състоянието на продукта и качеството на опаковката. Моля, запазете тази снимка до възстановяването на покупната цена на Потребителя, за да може в случай на повреда, настъпила при връщането на продукта, да се докаже по подходящ начин състоянието на продукта преди връщането. Ние ще информираме Потребителя за това задължение и по електронна поща, когато той/тя ни уведоми за намерението си да се откаже от продукта. Gammo Europe Ltd. не носи отговорност за повреди на продукта, възникнали в резултат на неправилно опаковане на продукта.

7.6. Правото на оттегляне може да бъде упражнено и чрез следния образец на декларация: образец на декларация за оттегляне: Адресат: Gammo Europe Ltd. 1119 Будапеща, Hadak útja 11-27. Аз, долуподписаният, декларирам, че упражнявам правото си на отказ във връзка с договора за покупка на следния(те) продукт(и):

Номер на поръчката: [да се попълни според случая]
Наименование на продукта: [да се попълни според случая]
Дата на сключване на договора: [да се попълни според случая]
Име(на) на потребителя(ците): [да се попълни според случая]
Адрес на потребителя(ците): [да се попълни според случая]
Подпис на потребителя(ите) (само за съобщение на хартиен носител): [да се попълни според случая]
Дата: [да се попълни според случая]

7.7. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, на потребителя няма да бъдат начислявани никакви други разходи, освен разходите за връщане на продукта.

7.8. Доставчикът на услуги възстановява първоначално платената сума като покупна цена на Потребителя, включително разходите за доставка, незабавно след получаване на уведомлението за продукта/отказ от договора в съответствие с приложимото законодателство, но не по-късно от 14 дни. Въпреки това разходите за връщане (направени във връзка с упражняването на правото на отказ без основание) се поемат от Потребителя.

7.9. Възстановяването на суми ще се извършва по същия начин на плащане, както при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се съгласи с друг начин на плащане - потребителят няма да понесе допълнителни такси в резултат на използването на този начин на възстановяване. Възстановяването на суми за наложен платеж ще се извършва само по банков път.

7.10. Потребителят трябва да върне стоките или да ги достави на адреса на Доставчика на услуги без неоправдано забавяне, но в никакъв случай не по-късно от 14 дни от датата на изпращане на уведомлението за отказ от договора до Доставчика на услуги.

7.11. В случай на писмен отказ е достатъчно потребителят да изпрати уведомление за отказ в срок от 14 дни. Счита се, че потребителят е спазил срока, ако изпрати своето уведомление за отказ на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок и същевременно върне продукта на Доставчика, най-късно в рамките на 14 дни от датата на уведомлението за отказ. Връщането се счита за извършено в срок, ако потребителят върне стоката преди изтичането на срока.

7.12. Доставчикът на услуги не е длъжен да възстановява на потребителя допълнителни разходи, произтичащи от избора на потребителя на вид транспорт, различен от най-евтиния обичаен вид транспорт, предлаган от Доставчика на услуги.

7.13. Възстановяването на сумата може да бъде задържано от Доставчика до връщането на стоката(ите) или до представянето от страна на Потребителя на доказателство, че тя е върната, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

7.14. При получаване на пратката от нашето дружество отварянето на пратката и прегледът на върнатия продукт ще бъдат записани с видеокамера. Това е необходимо, за да се избегнат евентуални недоразумения на по-късен етап (например, че върнатият продукт е бил повреден или непълен).

7.15. Потребителят носи отговорност само за амортизация, произтичаща от употреба, надхвърляща необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продукта.

7.16. Правото на потребителя на отказ от договора е предвидено в Правителствено постановление 45/2014 (26.II.26.) относно подробните правила за договорите между потребителите и предприятията, достъпно тук. Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета е достъпна тук.

7.1.7 Потребителят може да се обърне към Доставчика на услуги и с други оплаквания, като използва данните за контакт, посочени в настоящите ОУ.

7.18. Правото на отказ без посочване на причини, както е посочено по-горе, е достъпно само за Потребители, които са потребители съгласно Гражданския кодекс. Това право на отказ не може да бъде упражнено от стопански субекти, т.е. лица, действащи в рамките на своята професия, независимо занятие или стопанска дейност (и които са закупили продукта във връзка с това обстоятелство).

 7.19. Потребителят може да упражни правото си на отказ в рамките на срока, ако изпрати уведомлението за отказ преди изтичането на 14-ия ден след получаването на продукта. В случай на писмен отказ е достатъчно да се изпрати само уведомлението за отказ в рамките на 14 дни. В случай на уведомление по пощата се взема предвид датата на изпращане, а в случай на уведомление по електронна поща се взема предвид датата на изпращане на електронната поща или факса. 

7.20. В случай на отказ от договора Потребителят е длъжен да върне поръчания продукт на адреса на Доставчика на услуги незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на уведомлението за отказ. Срокът се счита за спазен, ако стоката е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок (т.е. не е необходимо да пристигне в рамките на 14 дни). Потребителят поема разходите, направени за връщането на стоките в резултат на упражняването на правото на отказ.

7.21. Доставчикът на услуги обаче не е длъжен да възстановява на потребителя допълнителни разходи, произтичащи от избора на вид транспорт, различен от най-евтиния обичаен вид транспорт, предлаган от доставчика на услуги. Потребителят може да упражни правото си на отказ и в периода между датата на сключване на договора и датата на получаване на стоките.

7.22. В случай на продажба на няколко продукта, ако всеки продукт се доставя по различно време, потребителят може да упражни правото си на отказ в срок от 14 дни от последния доставен продукт или, в случай на продажба на няколко партиди или артикули, от последната доставена партида или артикул.

8. ДЕФЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Клиентът може да се позове на гаранционни права само в случай на дефектно (дефектно) изпълнение. Изпълнението на Доставчика на услуги е дефектно, ако услугата не отговаря на изискванията за качество, определени в договора или в закона към момента на изпълнението. Моля, обърнете внимание, че инструкциите за работа с продуктите (Ръководства за употреба) се считат за част от сключения договор, по-специално разпоредбите, свързани с правилното и професионално използване на продукта. Задълженото лице не нарушава договора, ако бенефициерът е знаел за дефекта към момента на сключване на договора или е трябвало да знае за дефекта към момента на сключване на договора, или ако причината за дефекта или повредата не се дължи на неправилна употреба или монтаж или поддръжка (или, след като рискът от повреда е преминал върху бенефициера, на непреодолима сила).

8.2. Информация за гаранционните права на нашите клиенти, които са потребители (въз основа на информацията за модела, определена от Правителственото постановление 45/2014).

8.2.1. В кои случаи можете да упражните правото си на гаранция? В случай на дефектно изпълнение от страна на Доставчика на услуги, Потребителят може да предяви претенция за гаранция срещу Доставчика на услуги в съответствие с правилата на Гражданския кодекс.

8.2.2 Потребителят може, по свой избор, да предяви следните гаранционни претенции: да поиска ремонт или замяна, освен ако изпълнението на избраната от Потребителя претенция е невъзможно да бъде изпълнена или би довело до непропорционални допълнителни разходи за дружеството в сравнение с изпълнението на друга претенция. Ако ремонтът или замяната не са били поискани или не са могли да бъдат поискани, той/тя може да поиска пропорционално намаление на цената или, в краен случай, да се откаже от договора. Потребителят може да преобразува избраното от него гаранционно право в друга гаранционна претенция, но разходите за промяната се поемат от потребителя, освен ако промяната е била оправдана или предприятието е дало основание за нея.

8.2.3. Потребителят е длъжен да съобщи за дефекта незабавно след откриването му, но не по-късно от два месеца след откриването му. Въпреки това, моля, имайте предвид, че потребителите не могат да предявяват претенции за обезщетение за вреди след изтичане на двегодишния давностен срок от датата на изпълнение на договора.

8.2.4. Потребителят потребител може да упражни гаранционна претенция срещу Доставчика на услуги.

8.2.5. В рамките на една година от датата на изпълнение на договора няма други условия за упражняване на правото на рекламация за дефекти, освен уведомяването за дефекта, ако Потребителят докаже, че продуктът или услугата са били предоставени от дружеството, управляващо уебмагазина. Въпреки това, след изтичане на една година от датата на изпълнение, Потребителят е длъжен да докаже, че откритият от него дефект е съществувал още по време на изпълнението.

8.3. Информация за гаранцията на продукта за нашите клиенти, които са потребители (въз основа на информацията за модела, определена в Правителствена наредба 45/2014)

8.3.1. В случай на дефект на движима вещ (продукт) потребителят може по свой избор да претендира за право на гаранция или за гаранция на продукта.

8.3.2. По силата на продуктовата гаранция Потребителят има право да претендира за поправка или (ако поправката е невъзможна:) замяна на продукта.

8.3.3. Продуктът е дефектен, ако не отговаря на изискванията за качество, които са били в сила при пускането му на пазара, или ако не притежава характеристиките, описани от производителя.

8.3.4. Потребителят разполага с две години, считано от датата, на която продуктът е пуснат на пазара от производителя, за да предяви претенции за гаранция на продукта. След изтичането на този срок правото на рекламация се губи.

8.3.5. Потребителят може да предяви претенции за гаранция на продукта само към производителя или доставчика на услуги на движимата вещ. В случай на претенция за продуктова гаранция Потребителят ползвател трябва да докаже, че продуктът е дефектен.

8.3.6. Производителят (Доставчикът на услуги) се освобождава от задължението си за продуктова гаранция само ако може да докаже, че продуктът не е произведен или пуснат на пазара в рамките на неговата стопанска дейност, или че дефектът не е бил откриваем според състоянието на науката и техниката към момента на пускане на продукта на пазара, или че дефектът на продукта е резултат от прилагането на законова или нормативна разпоредба. Производителят (доставчикът на услуги) трябва да докаже само една причина за освобождаване.

8.3.7. Потребителят не може да предявява едновременно права по гаранцията и права по гаранцията на продукта за един и същ дефект. Въпреки това, в случай на успешна претенция за продуктова гаранция, производителят може да бъде държан отговорен за заместващия продукт или ремонтираната част.

8.4. Гаранция: ние осигуряваме различни гаранции за нашите продукти, предлагани на нашия уебсайт, съответно гаранционният срок за продуктите в онлайн магазина варира от 12 до 84 месеца, в зависимост от това дали клиентът е потребител и в зависимост от условията, определени от производителя. Винаги предоставяме задължителната (законова) гаранция на потребителите в съответствие с приложимите ни унгарски законови задължения, както е посочено в гаранционната документация и както е описано по-долу (независимо от това дали е предоставена някаква гаранция от производителя или не). На нашите клиенти, които не са потребители, предоставяме едногодишна гаранция съгласно Гражданския кодекс, като освен това те могат да закупят допълнителна едногодишна сервизна поддръжка, както е описано в Общите условия за обслужване и по-долу (в раздел 13.3.) (въпреки това не предоставяме задължителна гаранция за нашите клиенти, които не са потребители).

9. ГАРАНЦИЯ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, КОИТО СА ПОТРЕБИТЕЛИ

Правилата за задължителните гаранции са изложени по-долу въз основа на образеца на информация, определен от закона. Ние предоставяме задължителна гаранция само на нашите клиенти, които са потребители.

9.1. В случай на дефектно изпълнение, доставчикът на услуги е длъжен да предостави задължителна гаранция, ако потребителят е потребител, съгласно Правителствено постановление 151/2003 (IX. 22.) за задължителната гаранция за някои потребителски стоки за дълготрайна употреба.

9.2. Права на потребителите и срокове по задължителната гаранция

9.2.1. За потребителски договори, сключени от 01 януари 2021 г., задължителният гаранционен срок е една година за продукти с продажна цена 25 евро и повече, но не повече от 250 евро, освен две години за продукти с продажна цена над 250 евро, но не повече от 625 евро, и три години за стоки с продажна цена над 625 евро. Срокът на задължителната гаранция започва да тече от датата на доставка на потребителската стока на потребителя или, ако монтажът се извършва от доставчика на услуги или негов представител, от датата на монтажа, но ако монтажът на продукта се извършва по-късно от шест месеца след доставката, срокът започва да тече от датата на доставката.

9.2.2. Въз основа на претенцията си за задължителна гаранция потребителят може да избере да поиска ремонт или замяна, освен ако избраната претенция не е невъзможно да бъде изпълнена или изпълнението ѝ би довело до непропорционални допълнителни разходи за длъжника в сравнение с изпълнението на друга претенция, като се вземат предвид стойността на услугата в първоначалния ѝ вид, сериозността на нарушението на договора и увреждането на интересите на потребителя, причинено от изпълнението на претенцията; или потребителят може да поиска пропорционално намаление на цената или да се откаже от договора, ако отговорното лице не се е задължило да поправи или замени стоката, не може да изпълни задължението си в срок от 15 дни, ако това е възможно, или ако потребителят е загубил интерес към поправката или замяната.

9.2.3 Не може да бъде упражнено право на отказ поради незначителен дефект.

9.2.4. Ремонтът или замяната трябва да бъдат извършени в разумен срок, като се вземат предвид характеристиките на стоките и предназначението им и без да се засягат интересите на потребителя, като доставчикът на услуги ще се стреми да извърши ремонта или замяната в рамките на максимум 15 дни или, ако ремонтът или замяната отнемат повече от 15 дни, ще информира потребителя за очакваната продължителност на ремонта или замяната. По време на ремонта в продукта може да се монтира само новопроизведена част (компонент).

9.3. Задължителният гаранционен срок за продукта (1-2-3 години, в зависимост от продажната цена) е давностен, но ако продуктът е ремонтиран, гаранционният срок се удължава от датата на предаване за ремонт с времето, през което потребителят не е могъл да използва продукта по предназначение поради дефекта.

9.4. Ако по време на първия ремонт на оборудването доставчикът на услуги установи, че то не може да бъде ремонтирано, доставчикът на услуги, освен ако потребителят не е предвидил друго, заменя оборудването в срок от осем дни или, ако замяната не е възможна, възстановява на потребителя покупната цена на оборудването, както е посочено в представената от потребителя квитанция за плащане на цената на продукта. Ако по причини, които са под контрола на Доставчика и за които той не носи отговорност, ремонтът не се извърши в рамките на тридесет дни от датата на заявката за ремонт и потребителят не е предвидил друго, Доставчикът на услуги осигурява замяната на оборудването в рамките на осем дни (като това се документира от страните) или, ако замяната не е възможна, потребителят има право на възстановяване на покупната цена, посочена във фактурата или касовата бележка (също в рамките на осем дни).

9.5. Доставчикът на услуги може да предостави на потребителя ползването на заместващо оборудване за времето на ремонта, ако страните се договорят за това (например ако ремонтът трябва да се извърши в дома на потребителя, но той отсъства за планиран по-дълъг период, или за времето на закупуване на необходимата резервна част за ремонта и извършване на ремонта и т.н.). Ако ремонтът не може да бъде извършен на място, ние ще организираме транспорта до и от мястото на ползване и ще изпратим куриер за оборудването. Ако това по някаква причина е невъзможно, Доставчикът на услуги (след договаряне с Клиента) покрива разходите за ремонта на място, изпълнен купува определен сервизен партньор. Бихме искали да обърнем внимание на Клиента, който е потребител, че той е длъжен да ни съдейства по време на ремонтните дейности, така че в случаите, когато той не ни позволи да започнем ремонтните дейности (напр. потребителят не е вкъщи в уговорения час и т.н.), 30-дневният срок ( имащ правните последици, посочени в точка 9.4) за ремонтните дейности не може да започне да тече от датата на уведомяването, поради забавянето на потребителя.

9.6. Ако оборудването се повреди отново, след като е било ремонтирано три пъти в рамките на задължителния гаранционен срок, и потребителят не поиска пропорционално намаление на покупната цена и не желае продуктът да бъде ремонтиран, оборудването ще бъде заменено в рамките на осем дни. Ако замяната не е възможна, покупната цена, посочена в представената от потребителя касова бележка или доказателство за плащане, ще бъде възстановена на потребителя в рамките на 8 дни.

9.7. Доставчикът на услуги се освобождава от задължението си за задължителна гаранция само ако може да докаже, че причината за дефекта е възникнала след изпълнението (напр. поради неправилна употреба, неправилна поддръжка). Потребителят не може да упражнява едновременно правата по гаранцията и гаранцията или да предявява едновременно претенции за гаранция на продукта и гаранция за един и същ дефект, но потребителят има права по гаранцията независимо от правата, описани в главите за гаранцията на продукта и гаранцията.

9.8. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, произтичащи от естествена амортизация след изтичане на гаранционния срок.

9.9. Освен това, Доставчикът на услуги не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или небрежна употреба, боравене, неправилна употреба или неподдържане на продуктите, след като рискът от повреда е преминал.

9.10. Ако потребителят предяви претенции за замяна в рамките на три работни дни от датата на закупуване (инсталиране) поради дефект на потребителската стока, Доставчикът на услуги е длъжен да замени потребителската стока, при условие че дефектът не позволява нормалното използване на стоката (и не са налице основания за изключване на гаранционната претенция (напр. неправилен монтаж, неправилна употреба и др.).

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10.1. Ако производителят на даден продукт предлага гаранция за издръжливостта на продукта в своята реклама или в друга информация, потребителят може, за договори, сключени от 1 януари 2022 г., да предяви иск директно срещу производителя съгласно разпоредбите на Правителствен указ 373/2021 и може - за целия срок на гаранцията за издръжливостта на продукта - директно да изисква от производителя ремонт или замяна на продукта в случай на дефектно изпълнение съгласно правилата за гаранционните права. Когато съществува гаранция от производителя, производителят на продукта трябва да предостави на унгарския потребител гаранционна декларация на производителя на унгарски език.

11. ПРОЦЕДУРАТА В СЛУЧАЙ НА ГАРАНЦИОННА РЕКЛАМАЦИЯ

11.1. Клиентът (бидейки потребител или бизнес клиент) трябва да докаже сключването на договора (с фактура или касова бележка).

11.2. Разходите, свързани с изпълнението на гаранционното задължение, се поемат от Доставчика на услуги (Граждански кодекс § 6:166). Продуктите, продавани на наши клиенти, които не са потребители, подлежат на едногодишна гаранция за съответствие съгласно Гражданския кодекс. Въпреки това, в случай на потребители, гаранционният срок е две години.

11.3. Доставчикът на услуги ще регистрира гаранционната или гаранционната претенция, за която е уведомен от потребителя, и копие ще бъде предоставено на потребителя незабавно по начин, който може да се провери. Ние също така ще съхраняваме записи на оплаквания от нашите клиенти, които не са потребители.

11.4. Ако в момента на уведомяването Доставчикът на услуги не може да коментира осъществимостта на гаранцията на потребителя или гаранционния иск на продукта или на задължителен гаранционен иск, тогава той уведомява потребителя за позицията си в рамките на пет работни дни по проверим начин, като представя причини за отхвърляне на рекламацията на потребителя и предоставяне на информация за възможността за обръщане към помирителния орган.

11.5. Доставчикът съхранява записа три години от датата на записването му и го представя при поискване от надзорния орган, ако клиентът е потребител.

11.6. Доставчикът трябва да се стреми да предостави ремонт или замяна в рамките на максимум петнадесет дни, ако клиентът е потребител.

11.7. Както е описано подробно по-горе, гаранционна претенция може да бъде установена само в случай на дефектно изпълнение, така че неправилната употреба или неуспешна поддръжка може да изключи отговорността на Доставчика на услуги в това отношение (към клиенти, които са потребители, и към тези, които не са ).

12. СЛУЧАИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИОННИ ИСКАНЕ ЗА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

12.1. Гаранционни или гаранционни претенции могат да бъдат установени само от купувача на продукта, свързани с ремонт на дефекти или неизправности, възникващи по време на нормална употреба. Ние не носим отговорност, ако причината за неизправността се дължи на неправилна употреба (напр. промишлена употреба на уреди, предназначени за домашна употреба) или поради употреба в комбинация с други продукти, ако такава комбинация от продукти е причинила повреда или загуба , или ако причината за неизправността е повреда в обществената комунална мрежа. Ние също няма да носим отговорност, ако повредата е причинена от инцидент или неправилна употреба (всякаква комбинация от тях), повреда, електрически удари или непреодолима сила (включително мълния или други метеорологични условия). Ако причината за дефекта се дължи на неправилна или неправилна поддръжка или модификация без разрешението на Доставчика на услуги, това също може да изключи нашата отговорност за гаранция или гаранция. Ние също така изключваме нашата отговорност за дефекти, дължащи се на износване (като крушки, превключватели, уплътнения, зъбни колела, нагревателни подложки и други износващи се части), които възникват по време на нормална употреба и за дефекти, произтичащи от неупълномощени ремонти.

13. УСЛОВИЯ ЗА РЕМОНТ/ПОДДРЪЖКА ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

13.1. Ако Клиентът подаде рекламация за качество в рамките на едногодишния гаранционен срок, приложим за нашето оборудване съгласно Гражданския кодекс, когато причината за дефекта е възникнала при нормална употреба (т.е. мнението на Клиента е, че дефектът е възникнал при производството), тогава, освен ако не е договорено друго между страните, страните ще процедират, както следва:

Клиентът се свързва писмено с отдела за обслужване на клиенти на Доставчика на услуги

Доставчикът на услуги събира и транспортира оборудването до своя сервизен център за своя сметка.

Доставчикът на услуги извършва ремонта и транспортира ремонтираното оборудване до Клиента

Ако проверката, извършена от специалист на Доставчика на услуги, установи, че претендираната неизправност/производствен дефект не се проявява, поради което претенцията на Клиента е неоснователна, Клиентът е длъжен да покрие транспортните разходи (150% от стандартната цена за доставка [https://gammo.eu/customer-information/shipping-costs], която покрива и двете посоки) плюс разходите за труд за проверката (40 EUR + ДДС).

13.2. Не е приложимо

13.3. За втората година след покупката осигуряваме така наречената услуга "Плюс една година", която може да бъде закупена. В този случай за период от една година от края на първата година след покупката (т.е. за втората година) доставчикът на услуги предоставя да приложи същите условия в случай на неизправност, възникнала при нормална употреба, при представяне на документацията за условията на обслужване, приложена към продукта (която трябва да се съхранява от Клиента). Таксата за тази сервизна поддръжка "Плюс една година" е 5% от покупната цена на оборудването, освен ако страните не са се договорили за друго (или сумата, посочена на уебсайта за дадения продукт).

13.4. Дистрибуторът ще поправя и повреди, възникнали след повече от една година от покупката, както и повреди, причинени от неправилно боравене, но в рамките на очаквания срок на експлоатация на оборудването. Купувачът трябва да уведомява за такива рекламации писмено, а не само по телефона. В такива случаи Клиентът поема и разходите за ремонт и доставка, както и цената на резервните части, която очевидно варира, но Дистрибуторът е длъжен предварително да договори всички разходи с Клиента.

13.5. Не е приложимo

13.6. Когато съобщавате за повреда в рамките на една година, ние изискваме от нашите клиенти да представят фактурата, издадена от доставчика на услуги и получена заедно с оборудването в момента на закупуването му. 

14. РАЗЛИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Доставчикът на услуги може да използва сътрудник, за да изпълни задълженията си. Доставчикът на услуги носи отговорност за всяко противоправно поведение на такова лице, все едно че сам е извършил противоправното поведение.

14.2. Ако някоя част от настоящите Общи условия стане невалидна или неприложима, това не засяга валидността и приложимостта на останалите части.

14.3. Ако Доставчикът на услуги не успее да упражни дадено право съгласно Общите условия, неупражняването на това право не се счита за отказ от това право. Отказът от което и да е право не е валиден, освен ако не е изрично посочен в писмена форма. Неуспехът на Доставчика на услуги да настоява за стриктно спазване на срок или условие на ОУ в един случай не представлява отказ от правото да настоява за стриктно спазване на този срок или условие в бъдеще.

14.4. Доставчикът на услуги и Потребителят се опитват да разрешат споровете си по взаимно съгласие.

15. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

15.1. Нашият магазин има за цел да изпълни всички поръчки с нужното качество и за пълно удовлетворение на клиента. Ако Потребителят има някакви оплаквания относно договора или свързани с неговото изпълнение, той/тя може да съобщи оплакването си по телефона, по електронна поща или чрез писмо.

15.2. Доставчикът на услуги ще разследва устната жалба незабавно и ще я отстрани, ако е необходимо. Ако клиентът не е съгласен с разглеждането на жалбата или ако не е възможно жалбата да бъде разгледана незабавно, Доставчикът на услуги незабавно съставя протокол за жалбата и своята позиция по нея и предоставя на клиента копие от протокола.

 15.3. Доставчикът на услуги ще отговори писмено на писмената жалба в срок от 30 дни. Представят се и причините за отхвърляне на жалбата. Доставчикът на услуги съхранява записа на жалбата и копие от отговора в продължение на пет години и, ако жалбата е от клиент, който е потребител, я представя на надзорните органи при поискване от тяхна страна.

15.4. В случай на оплакване относно качеството и други оплаквания на потребители, ние ще съхраняваме запис на жалбата в съответствие с нашите законови задължения.

15.5. Информираме нашите клиенти, които са потребители, че ако жалбата им бъде отхвърлена, те могат да се обърнат към държавен орган, помирителен орган или съд, както следва.

15.6. Потребителят може да подаде жалба до органа за защита на потребителите. Общият орган за защита на потребителите е окръжната правителствена служба, а в столицата - правителствената служба на столичния район на Будапеща V. Данните за контакт с органите можете да намерите тук: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek. Моля, обърнете внимание, че от 27 декември 2022 г. органът за защита на потребителите ще започне производство само ако потребителят се е опитал да разреши спора предимно пряко със съответното предприятие.

15.7. В случай на жалба потребителят, след като се е опитал да уреди жалбата си с доставчика на услуги, има възможност да се обърне към помирителния орган по местоживеене или по седалището на доставчика на услуги, чиито данни за контакт са посочени в приложение 1.

15.8. Помирителният орган отговаря за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове. Задачата на помирителния орган е да се опита да постигне споразумение между страните за разрешаване на потребителския спор и, ако това е неуспешно, да се произнесе по делото, за да се гарантира, че правата на потребителите се прилагат по прост, бърз, ефикасен и икономически ефективен начин. По искане на потребителя или на Доставчика помирителният орган консултира потребителя относно правата и задълженията му.

15.9. Доставчикът на услуги участва в процедурата, започната от помирителния орган, но не е направил обща декларация за представяне. Доставчикът на услуги е длъжен да сътрудничи в помирителната процедура, включително да изпрати отговора си на помирителния орган и да осигури участието на лице, упълномощено да води преговори за постигане на споразумение, в изслушването. Ако седалището или мястото на стопанска дейност не е регистрирано в окръга на помирителната камара, в която функционира териториално компетентният помирителен орган, задължението за съдействие на предприятието включва предлагане на възможност за писмено споразумение в съответствие с искането на потребителя.

15.10. В случай на трансгранични потребителски спорове, свързани с договори за онлайн продажби или онлайн услуги, компетентен да проведе процедурата е помирителният орган към Търговско-промишлената палата на Будапеща.

15.11. В случай на жалба потребителят може да използва платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове. Използването на платформата изисква проста регистрация в системата на Европейската комисия, като кликнете тук. След като влезе в системата, потребителят може да подаде жалба чрез онлайн уебсайта: http://ec.europa.eu/odr 

15.12. Ако потребителят не се обърне към помирителния орган или ако процедурата не е била успешна, той има право да се обърне към съда за разрешаване на спора. Искът трябва да бъде предявен чрез искова молба, съдържаща следната информация:

- сезирания съд, имената, местожителството и статута на страните и техните представители, правото, което се иска да бъде упражнено, фактите, на които се основава, и доказателствата в негова подкрепа, данните, от които може да се установи компетентността на съда, и искане за произнасяне от съда. Молбата трябва да бъде придружена от документа или копие от документа, чието съдържание се посочва в подкрепа на молбата.

16. ПРАВА НА АВТОРА

16.1. Тъй като уебсайтът www.gammo.eu е авторско произведение, е забранено изтеглянето (възпроизвеждането), публичното препредаване, използването по друг начин, електронното съхраняване, обработването и продажбата на съдържанието на уебсайта www.gammo.hu или на част от него без писменото съгласие на Доставчика на услуги.

 16.2. Дори и с писмено съгласие, всички материали от уебсайта www.gammo.eu и неговата база данни могат да бъдат възпроизвеждани само чрез препратка към този уебсайт.

16.3. Доставчикът на услуги си запазва всички права върху всички елементи на своята услуга, имената на домейни, образуваните с тях вторични имена на домейни и рекламното пространство в интернет. Името GAMMO е защитено с авторско право и може да се използва само с писменото съгласие на Доставчика на услуги, с изключение на препратката.

16.4. Забранено е адаптирането или обратното инженерство на съдържанието на уебсайта www.gammo.bg или на която и да е част от него; създаването на потребителски идентификатори и пароли по нечестен начин; използването на приложения, които могат да променят или индексират уебсайта www.gammo.bg или която и да е част от него.

16.5. Потребителят потвърждава, че доставчикът на услуги има право на неустойка в случай на неразрешено използване. Размерът на неустойката е 225 EUR бруто на изображение и 50 EUR бруто на дума. Потребителят признава, че тази неустойка не е прекомерна и разглежда Сайта с оглед на това. В случай на нарушаване на авторските права Доставчикът на услуги подава молба за издаване на нотариално удостоверение за факт, чиято сума също се начислява на Потребителя, извършил нарушението.

17. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

17.1. Политиката за защита на личните данни на този уебсайт е достъпна на адрес: privacy notice and information on the processing of personal data

 

Будапеща, 1-ви януари 2024 г.