gammo

kitchen & more

Обслужване на клиенти: +35-987-858-2914
Работно време: 09:00-17:00 (Понеделник-Петък)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

GAMMO EUROPE Ltd. (седалище: 1119 Будапеща, Hadak útja 11.; уебсайт: www.gammo.bg, данни за контакт: kontakti@gammo.eu; телефон: +36 (70) 603-9099; наричан по-долу: "Дружество" или "Администратор на данни", номер в регистъра за защита на данните: NAIH-90313/2015.) предоставя следната информация на Вас като субект на лични данни, обработвани от Дружеството (наричана по-долу: "Уведомление за поверителност"), в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните; "ОРЗД") и Закон CXII от 2011 г. за информационното самоопределение и свободата на информацията (наричан по-долу "Закон за информацията"),

Уведомяваме Ви, че можете да се свържете и с длъжностното лице по защита на данните на Gammo Europe на пощенски адрес 1119 Budapest, Hadak útja 11. или на следния имейл адрес: kontakti@gammo.eu в случай на въпрос относно обработката на Вашите лични данни от Дружеството.

You can apply to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (contact details: (www.naih.hu), seat address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postal address: 1363 Budapest, Pf. 9.., +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail address:  ugyfelszolgalat@naih.hu), or to the competent court with a complaint regarding the processing of Your personal data by the Company or by any data processor assigned thereby.